นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนยุทธศาสตร์
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ

Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Passwordรูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
หมายเลขโทรศัพท์
นางจรรยา สุขเจริญ
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางอังสฎา ศรีกัลยา
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นายจรูญ โพรามาต
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางศิริลักษณ์ เรียบเรียง
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นายณรงค์ บานไม่รู้โรย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาววีรวรรณ ละอองบัว
ครู ชำนาญการ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวนัดดาว หลั่งแร่
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวอรนุช นามปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวลภัสธยาน์ วรกฤติประเสริฐ
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์
ครู 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวบังอร ชัยวันดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพและเทคโนโลยี
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นางสาวภัทราวดี น้อยแพงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175
นายปิยะณัฐ ศรีบุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่นักการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
035436175


วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com