นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  ข้อมูลครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรม
  ข่าวประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  เพลงมาร์ชโรงเรียน

Email watchampa.ac.th@gmail.com

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา


Username
Password


  วิสัยทัศน์ (Vision)  
นักเรียนโรงเรียนวัดจำปามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  เอกลักษณ์  
  ลายมืองามตามแบบไทย

 
 
  อัตลักษณ์  
  สุขภาพดี มีจิตอาสา  วันจันทร์ที่ 06 กรกฎาคม พ.ศ.2563

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com