นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Password
โรงเรียนวัดจำปาเปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2481 ได้นามว่า โรงเรียนประชาบาล
ตำบลบ้านโข้ง 2 (วัดจำปา) ซึ่งนายอำเภอจัดตั้ง ดำรงอยู่ด้วยเงินบำรุงการศึกษา จัดสอนแบบ
สหศึกษาโดยได้ทำการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5,6,7 และราษฎรประมาณ 200 คน
พร้อมทั้งนิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เย็นและฉันท์เช้า เริ่มทำพิธีตั้งแต่เวลา 09.00 น.
เสร็จพิธีเวลา 09.30 น . เรียกชื่อเด็กในเกณฑ์การศึกษา เข้าทะเบียนบัญชี เป็นชาย 55 คน
หญิง 40 คน จัดชั้นตามระเบียบให้ครูสอนเอาชัยตามพิธีวันเปิดโรงเรียน กรรมการที่เปิดโรงเรียน
คือขุนอภัยพิจารณ์ นายอำเภอ นายสอน เอี่ยมสะอาดสารวัตรศึกษา และคณะครู 4 คน พร้อม
ด้วยเจ้าอาวาสวัดจำปา คณะครูประจำโรงเรียนคือ นายฟุ้ง จารุดารา เป็นครูใหญ่ นายแวว คำหงส์
เป็นครูผู้สอน ได้จัดตั้งผู้มีอุปการะคุณโรงเรียน คือ พระภิกษุจันทา เจ้าอาวาส นายสี ผิวอ่อนดี
กำนันตำบลบ้านโข้ง นายยง เสนาพิทักษ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 นายบุญมี ศรีบุญเพ็ง ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 เป็นกรรมการศึกษา
- พ.ศ. 2501 นายเที่ยง พุ่มพันธ์วงษ์ ครูใหญ่พร้อมด้วยครูโรงเรียนนี้ กรรมการศึกษา ราษฎร 
หมู่ที่ 5 ได้ร่วมกันจัดตั้งอาคารเรียนถาวรขึ้น 1 หลัง แบบ 001 ขนาด 8 x 36 ตารางเมตร 
ขนาด 4 ห้องเรียน โดยได้รับเงินงบประมาณจากทางราชการ 30,000 บาท จากคณะครู 
กรรมการศึกษา ราษฎรร่วมบริจาค 20,000 บาท ( ปัจจุบันได้ทำการรื้อถอนแล้ว เนื่องจาก
ชำรุดทรุดโทรมมากและได้นำเอาวัสดุที่รื้อถอนบางส่วนไปสร้างโรงอาหาร)
- พ.ศ. 2506 นายสูรย์จันทร์ สุภาษิต เป็นครูใหญ่
- พ.ศ. 2514 วันที่ 17 ธันวาคม ทางราชการได้จัดสรรงบประ มาณ 120,000 บาท สร้างอาคาร
แบบ ป.1ข ขนาด 8 x 26 ตารางเมตร จำนวน 3 ห้องเรียน ให้นักเรียนเข้าเรียนวันที่ 1 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2515
- พ.ศ. 2515 พระสมุห์ปรีชา ปญญาวฒโน เจ้าอาวาสวัดจำปา กรรมการศึกษา ได้ร่วมสร้างอาคาร
ถาวร 1 หลัง แบบ001 จำนวน 2 ห้องเรียน เพื่อเปิดรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย เป็นเงิน
10,000 บาท อาคารหลังนี้สำเร็จบางส่วน
- พ.ศ. 2515 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 10,000 บาท ก่อสร้างเพิ่มเติม มีฝา หน้าต่าง ประตู
- พ.ศ.2523 ทางโรงเรียนได้รับอนุมัติจากจังหวัดให้ทำการรื้อถอน อาคารแบบ 001 เพราะอาคาร
ชำรุดทรุดโทรมมาก และจะใช้สถานที่เป็นที่ปลูกสร้างอาคารแบบ 017 โรงเรียนได้ทำการรื้อถอน
แล้วเอาวัสดุ ที่เหลือจากการรื้อถอนสร้างโรงอาหารของโรงเรียน
- พ.ศ.2524 ทางราชการได้จัดสรรเงินงบประมาณ 560,000 บาท สร้างอาคารเรียนแบบกรมสามัญ
017 ขนาด 8.50 x 9.00 ตารางเมตร 4 ห้องเรียน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน
- พ.ศ.2527 โรงเรียนได้รับงบจาก ส.ส. สร้างห้องสมุดโรงเรียน 1 หลัง งบประมาณ 15,000 บาท
- พ.ศ.2528 นายกมลเทพ โพธิ์ทอง ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณ
ต่อเติมอาคาร 017 ด้านล่าง จำนวน 4 ห้องเรียนงบประมาณ 244,000 บาท
-พ.ศ.2529 เจ้าอาวาส ท่านพระครูสาธุกิจไพศาล และประชาชนร่วมกันสร้างอาคารเรียนชั้นเด็กเล็ก
หนึ่งหลังงบประมาณ 100,000 บาท ( รื้อถอนเพื่อใช้สถานที่สร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 )
- พ.ศ.2530 ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างส้วมแบบ 601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงิน
85,000 บาท เรือนเพาะชำ 1 หลัง เป็นเงิน 15,000 บาท (รื้อถอนเพราะชำรุดทรุดโทรม )
- 1 ตุลาคม พ.ศ.2530 นายเกษม ศรีบุญเพ็ง ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่
- พ.ศ.2532 ได้รับงบประมาณต่อเติมด้านข้างอาคาร ป.1ข สูง จำนวน 2 ห้องเรียนเป็นเงิน
404,000 บาท อาคารอเนกประสงค์ แบบ 203/26 จำนวน 1 หลัง เป็นเงิน 336,000 บาท
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม ภายในอาคารเรียนและนอกอาคารเรียน
- พ.ศ.2535 นายบุญธรรม รุ่งเรือง ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ได้ร่วมกับคณะกรรมการศึกษา
และคณะครูจัดหางบประมาณถมดินสนาม ทาสีอาคารเรียน ทำร่องระบายน้ำหลังอาคารเรียน
- พ.ศ.2538 นายพินิจ สุทธิรัตน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์ใหญ่ ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ
ให้สร้างถังน้ำฝนแบบ ฝ33 จำนวน 1 ชุด เป็นเงินงบประมาณ 60,000 บาท
- พ.ศ.2539 ได้ปรับปรุงทาสีอาคารเรียน ป.1ข จำนวน 5 ห้องเรียน และที่โรงเรียนต่อเติมเองชั้นล่าง
อีก 3 ห้องเรียน รวมค่าแรง ค่าสีพร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 59,642 บาท
- พ.ศ.2540 ได้รับงบประมาณปรับปรุงห้องพิเศษตามโครงการปฏิรูปการศึกษา 3 ห้อง คือ
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน 680,400 บาท
-พ.ศ. 2540 ได้รับงบประมาณซ่อมแซมโรงเรียนให้เป็นปัจจุบัน (รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
นายสุขวิช รังสิตพล) เป็นเงิน 100,000 บาท
- พ.ศ.2540 เปิดสอนชั้นอนุบาล 3 ขวบ และมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนชายจำนวน 16 คน
หญิง 16 คน รวม 32 คน
- พ.ศ. 2541 ยุบชั้นอนุบาล 3 ขวบ ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
- พ.ศ. 2541 ปรับปรุงต่อเติมห้องเรียน 2 ห้องเรียนและห้องสหกรณ์โรงเรียน จัดทำสวนวิทยาศาสตร์
-พ.ศ.2542 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน แบบ 105/29 (งบประมาณ ส.ส. นายบรรหาร ศิลปอาชา)
- พ.ศ. 2542 ได้รับงบประมาณตามโครงการมาตรการเพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ
ดังนี้ ส้วม แบบ สปช.601/26 จำนวน 4 ที่นั่ง เป็นเงิน 111,000 บาท ถังเก็บน้ำฝนแบบ ฝ 33 
จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 72,000 บาท และต่อเติมประปาอาคารเรียนหลังใหม่ เป็นเงิน 18,100 บาท
- พ.ศ. 2543 ได้รื้ออาคารเรียน แบบ ป.1 ข และอาคารอเนกประสงค์ บ้านพักภารโรง เพื่อใช้สถาน
ที่ก่อ สร้างอาคารเรียน แบบ สปช. 105/29 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,778,000 บาท 
และสร้างสนาม บาสเกตบอล จำนวน 100,000 บาท
- พ.ศ. 2543 วันที่ 16 ตุลาคม นายชัยวัฒน์ ดิษฐ์กระจัน ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนวัดจำปา
- พ.ศ. 2551 ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ สปช 105/29 สร้องห้องเรียนเฉลิมพระเกียรติ 80 
พรรษามหาราชา เป็นเงิน จำนวน 405,209 บาท
- พ.ศ. 2553 ได้รับงบประมาณ ห้องส้วมแบบ สพฐ จำนวน 4 ที่นั่ง งบประมาณ 352,000 บาท
- พ.ศ. 2555 ได้รับงบประมาณแปรญัตติจาก ส.ส.นพดล มาตรศรี สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
จังหวัดสุพรรณบุรี เขต 3 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบสร้างโรงอาหาร 300 ที่นั่ง 
งบประมาณ 2,474,000 บาท

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com