นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Passwordรูปภาพ
ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง
นางสาวราตรี มาตรวิจิตร
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษาฯ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวบุณยาพร สระเสียงดี
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นายณรงค์ บานไม่รู้โรย
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาววีรวรรณ ละอองบัว
ครู ชำนาญการพิเศษ 
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวนัดดาว หลั่งแร่
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นายอนิวัตธิ์ กาญจน์วราธร
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์)
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางพิมพ์ใจ ผิวชะอุ่ม
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวอรนุช นามปัญญา
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวผ่องพรรณ เกตุมาส
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวหฤทัย ดวงทิพย์
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวบังอร ชัยวันดี
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวปิยธิดา วริกูล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวนันท์นภัส แผนสมบูรณ์
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษาฯ
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นางสาวภัทราวดี น้อยแพงดี
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com
นายปิยะณัฐ ศรีบุญเพ็ง
เจ้าหน้าที่นักการ
กลุ่มสาระ ฯ : -
Email : Watchampa.ac.th@gmail.com


วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com