นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Password
     การบริหารงาน
             แผนดำเนินงานประจำปี 2564
             รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี 2564
     การบริหารเงินงบประมาณ
     การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
     การส่งเสริมความโปร่งใส
     การป้องกันการทุจริต
             เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
             การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
             การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
             การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
             การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวัดจำปา
     กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
             พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
             พรบ.ระเบียบข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม
             พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
             พรบ.การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
             พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com