นางกิ่งดาว นาคเอก
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจำปา

  หน้าแรก
  ข้อมูลทั่วไป
  โครงสร้าง
  ประวัติโรงเรียน
  วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ฯลฯ
  อำนาจหน้าที่
  แผนพัฒนาการศึกษา
  ผู้บริหาร
  ครู/บุคลากร
  ข้อมูลนักเรียน
  ข่าวสารกิจกรรมโรงเรียน
  ประชาสัมพันธ์/ประกาศ
  บริการข้อมูลด้านต่างๆ
  ถาม-ตอบ
  แจ้งเรื่องร้องเรียน
  ระบบ E-Service
  ระบบ SMSS+
Email
watchampa.ac.th@gmail.com


แฟนเพจ Facebook
watchampa.ac.th

เฟสบุ๊ค

ยูทูป


สถิติผู้เข้าชมเว็บของเรา
แจ้งเรื่องนักเรียน
ตู้เสมรักษ์ออนไลน์ที่นี่


Username
Password


  วิสัยทัศน์ (Vision)  
นักเรียนโรงเรียนวัดจำปามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ มีคุณธรรม จริยธรรมครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

  พันธกิจ (Mission)  
1. จัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
2. ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรม
3. พัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
4. จัดการศึกษาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
5. จัดสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
6. จัดการศึกษาโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

  เอกลักษณ์  
  ลายมืองามตามแบบไทย

 
 
  อัตลักษณ์  
  สุขภาพดี มีจิตอาสา


 
วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2566

  โรงเรียนประชารัฐ
  โรงเรียนในฝัน
  โรงเรียนดีประจำตำบล
  โรงเรียนวิถีพุทธ
  โรงเรียนสุจริต
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.1
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.2
  สื่อ Tablet OTPC ชั้น ป.3
  การศึกษาทางไกล DLTV

โรงเรียนวัดจำปา ต.บ้านโข้ง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2

PHP By Aniwat Kanwaratron
E-mail : Kruaniwat@gmail.com